Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: матеріали доп. вуз. наук.-теорет. конф., 09-10 квіт. 2020 р. / за ред. І. І. Дорожко, Ю. Ю. Ходикіна, С. О. Микитюк, О. О. Довженко. Харк. нац. пед. ун-т. Харків: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2020. 52 с. doi:10.26697/9786177089086.2020 

  

Конференція присвячена актуальним проблемам психології та педагогіки. До збірника увійшли доповіді (студентів, аспірантів, учителів шкіл, викладачів) з науково-теоретичних питань у галузі психології та педагогіки, які подано до участі у Вузівській науково-теоретичній конференції 09-10 квітня 2020 р.

Kud А.A. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: KRPOCH, 2019. 52 p. doi:10.26697/9786177089079.2019

 

 The publication provides criteria and indicators of the characteristics of a blockchain token, presents the methodology for determination and mathematical processing of data. The methodological manual has been developed in order to establish whether a blockchain token is a digital asset based on the results of its research, including the research of the legal characteristics of a blockchain token, and is intended for specialists in the fields of information and digital economy, lawyers, financial organizations and representatives of business communities.

Кудь А. А. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу: методичний посібник / НДІ ХОГОКЗ. Харків: ХОГОКЗ, 2019. 52 с. doi:10.26697/9786177089062.2019

 
 

 У виданні наведено критерії та показники характеристик токену блокчейну, подано методику діагностики та методику математичної обробки даних. Методичний посібник розроблено з метою встановлення відповідності токену блокчейну цифровому активу на підставі результатів його дослідження, зокрема правової характеристики токену блокчейну, і призначено спеціалістам у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.

Кудь А. А. Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу: методическое пособие / НИИ ХОГОКЗ. Харьков: ХОГОКЗ, 2019. 56 с. doi:10.26697/9786177089055.2019

 В издании приведены критерии и показатели характеристик токена блокчейна, представлена методика диагностики и методика по математической обработке данных. Методическое пособие разработано с целью установления соответствия токена блокчейна цифровому активу на основании результатов его исследования, в том числе правовой характеристики токена блокчейна, и предназначено специалистам в области информационной и цифровой экономики, юристам, финансовым организациям, представителям бизнес-сообществ.

 

 Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов’язкової дисципліни „Публічна служба”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 281 „Публічне управління та адміністрування”.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher