Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: силабус і методичний матеріал: навч.-метод. посіб. Харків : ХОГОКЗ, 2020. 84 с. doi:10.26697/9786177089123.2020 

 

Навчально-методичний посібник “Педагогіка вищої школи: силабус і методичний матеріал” розкриває теоретичні та методичні основи викладання педагогіки вищої школи. Зміст посібника складається з двох розділів: перший – силабус, що містить інформацію про вивчення навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи”; друга – розкриває зміст цього курсу, що проілюстровано у вигляді таблиць, рисунків, схем. Ця форма подання навчального матеріалу є зручною як для викладачів, що оформлюють свої презентації, так і для здобувачів, щоб систематизувати та узагальнити відомості про дисципліну.

Посібник може використовуватись для підготовки магістрів, здобувачів первинної спеціалізації, слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі педагогічної освіти.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

1.1. Опис навчальної дисципліни

1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.3. Зміст навчальної дисципліни (анотація навчальної дисципліни)

1.4. Календарно-тематичний план вивчення дисципліни

1.5. Самостійна робота

1.6. Політика курсу та оцінювання

1.7. Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти

1.8. Питання до підсумкового контролю

1.9. Рекомендована література

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

2.1. Загальні основи педагогіки вищої школи

2.2. З історії вищої педагогічної освіти

2.3. Специфіка діяльності викладача та студента в закладі вищої освіти

2.4. Зміст, форми, методи та прийоми навчання в закладі вищої освіти

2.5. Виховання особистості в колективі

2.6. Сучасні технології навчання

2.7. Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у закладах вищої освіти

2.8. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури

2.9. Основи управління у вищій школі

ЛІТЕРАТУРА

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher