Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 
 
 
 
  ISBN: 978-966-97260-7-0
  doi: 10.26697/9789669726070.2016
  BIC JNFK
  BISAC  EDU034000
 
 

До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в ІV міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання освіти і науки“, Харків, 10-11 листопада 2016 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

ЗМІСТ

Аксьонова В. І., Скловська О. І., Скловський І. З. Філософія освіти в україні в епоху формування інформаційної цивілізації xxi століття
Алексєєва М. І. Особливості професійної підготовки фахівців 
Білик О. М., Брагін Ю. А., Брагіна Т. М. Використання інтерпретативної антропології К. Гірца у процесі вивчення акультурації іноземних студентів
Баликов О. Г. Життєвий цикл бізнес-процесу за рівнями управління
Безугла І. В. Деякі аспекти перекладу фахової економічної термінології (на матеріалі французької мови)
Бєлих О. М. Особливості управлінської діяльності в системі освіти
Bobkova L., Stupak Y., Zinchenko S. Forming of the ironworks staff potential: about readiness of graduates of higher educational institutions for professional work
Бобоев Х. Б. Астрономия, естествознание и мировоззрения
Бріцкан Т. Г. Використання методів ейдетики на уроках природознавства в початковій школі
Брославська Г. М. Комікси в освіті
Бутковська Н.О. Мультимедійні технології у викладанні іноземних мов
Бутковська Н.О. Формування мовної компетенції за допомогою веб-квесту 
Велігоря В. В. Компетентнісний підхід в освіті – новий концеп-туальний орієнтир для реформування сучасної системи освіти 
Гаврилова Н. Б., Богомол Н. П. Застосування case-методу у викладанні дисципліни технологія ліків у коледжі НФаУ
Герасименко Л. С. Розвиток критичного мислення майбутніх пілотів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін
Гончарова Ж. М. Формування навичок роботи з іншомовним текстом
Гончарова О. М. Інтеративні методи у навчанні іноземної мови
Городинський С. І. Аналіз соціальної функції фізичної культури як інструмента забезпечення різних верств населення фізичним здоров'ям
Гош В. Є. Періодизація розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початку ХХІ століття
Демеденко І. В. Специфіка організації діяльності керівника ЗНЗ
Денисенко Л. М. Психологія педагогічної діяльності у викладанні математики в медичному коледжі
Дунаєва О. В. Методичні та психологічні особливості викладання біологічних та хімічних дисциплін для студентів-іноземців на нерідній мові 
Єхалов В. В., Седінкін В. А. Міжнародні стандарти у навчанні прийомам серцево-легеневої реанімації лікарів-інтернів різних спеціальностей
Заїка Є. В. Уява як психічний процес: його структура та операційний склад
Зеленська Л. М., Тимченко С. В. Професійна комунікація майбутніх авіафахівців
Zinchenko S., Stupak Y., Bobkova L. Quality of the ironworks staff potential: about possibilities of adaptation terms reduction for young specialists at the works
Зубкова Л. Г., Костяна Т. О. Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі шляхом підготовки до ліцензійного іспиту КРОК-М 
Ільченко А. А. Cутність профілактичної роботи в медичній галузі
Кайдалова Л. Г., Сабатовська І. С., Альохіна Н. В. Роль психолого-педагогічних навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичного профілю
Калюжна Т. Г. Інноваційні процеси в освітньому просторі України
Камардаш Н. В. Інновації в освіті: аналіз проблеми в контексті теорії симулякрів
Киричок В. А. Особливості організації самостійної роботи студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Ключка С. І. Інтерактивне навчання в процесі формування креативних якостей студентів екологів
Кобринець О. С. Технології роботи з інтерактивною дошкою на уроках іноземної мови у процесі міжкультурної комунікації студентів
Кобюк Ю. М. Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів в університетах австралії
Коваленко О. П. Аналіз викладання природничих дисциплін у авіаційному ВНЗ
Коваль А. С. Фізіологічні, психологічні та соціокультурні особливості студентського віку
Колбіна Т. В. Гуманітарна освіта в університеті в контексті інноваційної діяльності
Колісніченко Р. М. Мотиваційно-вольова сфера глобалістичної свідомості
Корсун Ю. О. Створення освітньо-виховного середовища, що активізує формування професійно ціннісних орієнтацій студентів як одна з педагогічних умов формування професійної самосвідомості майбутніх інженерів
Кравець Р. А. Аналіз відповідності освітньо-професійної програми підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі сучасним полікультурним запитам соціуму
Кравченко Г. Ю. Теоретичні засади адаптивного управління розвитком вищих навчальних закладів
Кришовська О. О. Умови і характерні риси інтернет-опосередкованого спілкування
Кудренко Д. О. Дидактичні технології формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей
Кудрявцева Т. О. Ділова гра як засіб підготовки майбутніх фармацевтів до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності
Кузнецов О. А. Проблеми формування наукового світогляду у студентської молоді
Кузнецова В. М., Шеверницька Н. М. Формування та розвиток дизайн-мислення студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю
Кузьмік В. Б. Мотивація до здоров’язбережувальної діяльності майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема
Курінна С. Д. Усвідомлення необхідності розвітку діяльнісної іншомовної компетенції в умовах міжкультурної комунікації 
Лапшина С. В. Формування контингенту студентів як запорука виховання та якісної підготовки педагога
Лисиця Н. М., Ус М. І. Переваги та можливості соціального партнерства
Лукашова Л. В. Особливості роботи з текстом на заняттях з ділової іноземної мови
Луценко О. Л. Використання методу «аналіз структури особистості» А. Болдуіна в сучасних умовах
Лютвієва Я. П. Розвиток навичок читання в процесі навчання мовного спілкування
Максимовська Н. О. Сутність та зміст педагогічного консалтингу у вищому навчальному закладі
Малихіна О. Є. Формування мовної особистості майбутніх педагогів: психологічний аспект
Медвідь М. М., Бабічев А. В., Дем’янишин В. М., Павлов Я. В. Управління змінами у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації
Мельник Ю. Б. Дослідження соціального запиту курсантів і студентів щодо формування компетентностей у ВВНЗ
Мельник С. В. Діяльнісний аспект побудови компетентнісної моделі майбутнього фахівця з кібербезпеки
Митрофанова Н. В. Інтерактивна технологія навчання вирішення конфліктів у педагогічному процесі
Михайлова Л. З. Моральне виховання студентів у процесі міжкультурної комунікації (МКК)
Мітіна С. В. Психологічна складова в структурі професійної компетентності викладача вищого навчального закладу
Московчук О. С. Особливості соціальної компетентності як педагогічного явища
Нагаєв В. М. Технологічні засади формування досвіду творчої діяльності в системі професійної підготовки менеджерів аграрної сфери
Нікітіна О. О. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики засобами інноваційних технологій
Опарін О. А., Кудрявцева Т. О., Опарін А. Г., Кудрявцев А. А., Хоменко Л. О. Удосконалення професійної компетентності терапевтів на післядипломному етапі
Опришко В. І., Носівець Д. С. Самостійна робота студентів при вивчені предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологіія» в аспекті професійної компетентності майбутнього лікаря
Orlov N. The role of government in the development of military science of Ukraine
Петренко Т. В. Професійно-педагогічна культура викладача технічних дисциплін вищого навчального закладу
Петренко В. О. Сучасний стан розробки проблеми підготовки фахівців різного профілю до міжкультурної професійної взаємодії психолого-педагогічних дослідженнях
Пипенко І. С. Сутність поняття інноваційного потенціалу фахівця з управління
Плачинда Т. С. До питання підвищення якості професійної освіти
Подковко Х. В. Реформування системи вищої медичної освіти та нові вимоги до психолого-педагогічної компетентності викладача
Polezhaeva O. Information and communication technologies in language teaching
Пономарьова О. І. Тенденції використання сучасних підходів викладання професійно-орієнтованої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах
Правдивець Н. О. Психологічні чинники та характеристика компонентів розвитку професійної ідентичності у жінок-військовослужбовців
Проценко О. С. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу як складова освітнього менеджменту 
Решетняк І. О. Лексичні особливості науково-технічного перекладу 
Рибіна Н. В., Кошіль Н. Є. Лінгвістична концепція професійно-орієнтованого підручника як складова успішного опанування англійською мовою у вищій школі
Романько І. І. Акмеологічна модель навчання курсантів льотної академії як засіб формування успішної особистості
Руда О. В. Використання комп’ютерних технологій на заняттях літератури
Рябова З. В. Маркетингове управління загальноосвітнім навчальним закладом
Савицька Л. В. Особливості сучасного міжкультурного перекладу
Сальтевська М. Ю. Складники педагогічної майстерності викладача 
Сахненко О. І. Контроль замовника в управлінні освітньою діяльністю вищого військового навчального закладу
Стасевич К. В. Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки за стандартами та практикою ІСАО 
Stoeva T., Titkova E., Prokhorova S., Vesilyk N., Papinko R., Fedin M. Experience of application interactive teaching methods in the discipline «pediatrics» in medical students of 6th year
Стоянова-Коваль С. С. Проблеми підвищення якості вищої освіти при підготовці облікових фахівців
Тарасенко С. Є. Проблема перекладу українських і англійських академічних термінів
Терованесов М. Р., Пилаєва Т. В. Підходи до моделювання розвитку системи вищої освіти
Тисячна Ю. С. Система рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
Ткаченко Т. В., Гетманенко С. В. Дослідницько-пошукові роботи у межах міждисциплінарних зв’язків як складова пізнавального розвитку студентів медичних коледжів
Тураєва І. В., Шевченко Н. М. Виховання національної культури та розвиток креативного потенціалу студентів на заняттях літератури
Урсол О. В. Гуманітарна освіта як важлива складова підготовки фахівців усіх профілів
Фісун К. А., Науменко М. О., Горєлишев С. С. Загальні тенден-ції при підготовки менеджерів в європейських школах бізнесу
Фрицюк В. А. Аксіологічний підхід до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього вчителя
Хлонь О. М. Питання ефективної підготовки та мотивації юристів та майбутніх правоохоронців
Холковська І. Л. Професійні деформації особистості педагога як одна з причин виникнення конфліктів у вищій школі
Черниш Л. М. Технологія роботи з текстом
Шепель М. Є. Адаптація майбутніх учителів філологічних спеціальностей до роботи у коледжах технічного профілю
Юзефович К. А. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх філологів засобами SMART технологій
Ярмак Т. В. Роль медичної сестри в реалізації завдань формування та збереження здорового способу життя
АВТОРИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher