Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 
 
 
  ISBN: 978-966-97260-5-6
  doi: 10.26697/9789669726056.2015
  BIC JNFK
  BISAC  EDU034000

 

 

 До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання освіти і науки“, Харків, 10-11 листопада 2015 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

ЗМІСТ 

Алєксєєва Г. С. Проблеми навчання і формування інформаційної культури іноземців у вищих навчальних закладах України
Білик О. М. Етнопсихологічні та національно-культурні особливості іноземних студентів у контексті соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу
Бобиль С. В. Особистісно зорієнтоване навчання під час вивчення російської/української мови студентами-іноземцями
Vasilieva А. Uncontrolled Passion in Ch. Dickens’ «The Pickwick Papers» and Сh. Bronte’s «Jane Eyre»
Васильєва О. В. Специфіка вербальної комуникації при навчанні іноземних студентів у медичних ВНЗ України
Воленко В. Г. Теоретичні основи процесу самоорганізації часу у студента
Garnyk L., Mokh J., Yaghi M. Work with contingent of foreign Muslim students
Герасименко Л. C. Розвиток науково-дослідних умінь та навичок майбутніх авіафахівців за допомогою методу проектів
Гетьман І. А. Організація самостійної роботи студентів в умовах інформаційно-освітнього середовища технічного вузу і її контроль
Говорун А. В., Шеверницька Н. М. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів немовних вищих навчальних закладів
Гречановська О. В. Проблеми формування складових конфліктологічної культури у студентів технічних ВНЗ
Даніліч-Скакун А. А. Характеристика особистісних рис майбутніх соціальних педагогів
Дяченко О. Ф. Сучасний стан галузевого стандарту для підготовки бакалаврів із системних наук
Євтушенко Є. Г. Форми підвищення кваліфікації викладачів кафедр фізичного виховання вищих педагогічних навчальних закладів України (50–60-ті рр. ХХ ст.)
Єфремова А. Я. Дослідження рівня рухової активності студентів І-х курсів вищих навчальних закладів залізничного профілю
Єхалов В. В., Седінкін В. А. Використання андрагогічних принципів в навчанні лікарів-інтернів
Золотова С. Г., Морозова І. А. Формування комунікативних навичок у процесі вивчення іноземної мови академічного спілкування
Кайдалова Л. Г. Сучасні освітні технології як засіб підготовки майбутніх фахівців
Конкіна О. Ю. Питання розробки та впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання англійської мови
Костюченко О. В. Світосприймання як складова психічного здоров’я 
Костяна Т. О. Роль науково-дослідної роботи студента медичного коледжу у підготовці фахівця
Кудрявцева Т.О. Військово-медична підготовка майбутніх фармацевтів засобами інтерактивного навчання
Кушнир Е. А. Типы психологического компонента гестационной доминанты у женщин имеющих осложнения в протекании беременности
Летік І. В., Маракушин Д. І., Васильєва О. В. Удосконалення системи організації виховної роботи з іноземними студентами у Харківському національному медичному університеті
Малихіна О. Є. Білінгвізм як фактор успішної інтеграції України в європейський освітній простір
Мамонова Г. В., Кучмійова А. В. Міжнародна студентська олімпіада з математики (імс): історія проведення та набутий досвід
Мельник Ю. Б., Прокопенко Ю. О., Стаднік А. В. Можливості педагогічної логістики і нові нейробіологічні підходи
Мельник Ю. Б., Свячена С. М. Формування культури здоров’я студентів у ВНЗ
Мисік Л. П. Застосування новітніх педагогічних технологій при викладанні хімії у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
Нагорна Д. М., Курик О. Г., Яковенко В. О., Губар О. С. Діагностика колоректальної передракової патології за результатами скринінгової відеоколоноскопії
Нагорнюк Л. С. Розвиток комунікативних умінь та навиків майбутніх учителів засобами медіаосвіти
Олішевич В. М. Полікультурність крізь призму педагогічної науки
Опрышко В. И., Носивец Д. С. Технологические и теоретические аспекты подготовки студентов при изучении предмета “фармакология”
Петренко Т. В. Вдосконалення професійної мобільності викладача в умовах впровадження інноваційних технологій у навчальний процес
Підлубна О. М. Партнерство авіаційної галузі та льотних навчальних закладів у США
Плачинда Т. С. Самоконтроль майбутнього фахівця у контексті забезпечення якості освіти
Поліщук В. М. Психологія розвивальної взаємодії у вищій школі
Польгун К. В. Про дидактичні умови організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими можливостями
Правдивець Н. О. Зовнішні чинники розвитку професійної ідентичності у жінок-військовослужбовців: феномен «скляної стелі» та «реверсивного гендерного стереотипу»
Птахіна О. М. Деякі аспекти використання системи дистанційного навчання MOODLE у ВНЗ
Рибіна Н. В., Кошіль Н. Є. Проблема створення компетентно-модульного професійно-орієнтованого підручника з англійської мови в практиці українського ВНЗ
Рібцун Ю. В. Практична реалізація художньо-мовленнєвої діяльності шляхом створення підручника з образотворчого мистецтва для дітей із тяжкими порушеннями мовлення
Рожнова А. П. Розвиток професійної підготовки журналістів в Україні: роль працівників мас-медіа у діяльності вищих навчальних закладів
Сапрунова О. Г. Сімейна дезадаптація як психолого-педагогічна проблема навчання інтелектуально обдарованих учнів початкової школи
Сокол О. М., Зеленська Г. М., Ковальов М. М. Психофізіологічне обґрунтування застосування інтерактивних методів викладання теоретичних дисципліни в медичному університеті
Соколова Ю. С. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти
Темченко О. В. Самоосвітня діяльність учителя як об’єкт управлінської підтримки
Тимченко С. В. Іншомовна комунікація в комунікативно-мовленнєвій діяльності диспетчерів управління повітряним рухом
Тураєва І. В., Шевченко Н. М. Упровадження методів кооперативного навчання у вищих навчальних закладах
Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Бортний М. О., Яловчук О. В., Кудрявцева Т. О., Лапіна А. М. Моніторинг якості післядипломної медичної освіти
Хомченко Е. В., Дроздова О. В., Редько О. Я. Філософська категорія "духовність", як основа педагогічної і виховної діяльності та запорука подолання кризових явищ суспільства
Цар І. О. Роль мотивації у вивченні іноземної мови студентами спеціальності «туризм»
Царьова Л. В. Роль розрахунково-аналітичного методу у формуванні науково-дослідних умінь та навичок майбутніх авіаційних фахівців
Чабан О. М. Психолінгвістичний компонент при вивченні російської (української) мови як іноземної
Чернобай Л. В. Щодо питання оптимізації процесу навчання дисципліни «Фізіологія» у форматі Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS)
Чернявська Л. В. Cоцiокультурнi основи вищої освіти: ВНЗ як фактор становлення соціального капіталу
Шандыба Е. В. Кластерная подготовка команд специалистов в интегральных образовательных системах
Шаркова С. Ф. Врахування аспектів полікультурного навчання на заняттях із іноземної мови
Швед В. В. Сучасна освітня реформа: загрози та сподівання
Ярмак Т. В. Використання інформаційних технологій в педагогічній діяльності, зокрема, в програмах післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів
АВТОРИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher