Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 
 
  ISBN: 978-966-97260-4-9
  doi: 10.26697/9789669726049.2014
  BIC JNM/JNC
  BISAC EDU008000

 

 

 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в міжнародній науково-практичній 
конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 11 – 12 червня 2014 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, аспірантам, працівникам галузі педагогіки та психології, а також широкому кругу фахівців.

ЗМІСТ

Колбіна Т. В. Теоретико-методологічні основи обґрунтування педагогічних умов професійного становлення сучасного фахівця
Абасалієва О. М. Роль визначення самості українського етносу у становленні сучасного спеціаліста.
Алексєєва М. І. Формування коммунікативної компетентності на заняттях з іноземної мови.
Багаліка Т. М. Післядипломна підготовка в рамках системи безперервної професійної освіти.
Безугла І. В. Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у процесі формування іншомовної компетенції.
Бондар О. Є. Візуальна організація інформації як метод ефективного запам’ятовування в навчальному процесі.
Борисенко Д. В. Вплив інноваційних інформаційно-комунікативних технологій на формування сучасної творчої компетенції інженера-дизайнера.
Борова Т. А. Електронне навчання у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ: концепції, закономірності та принципи.
Бугайчук К. Л. Значення курування контенту в умовах дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України.
Верховська М. В. Компоненти готовності сучасного вчителя фізичної культури до професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
Вільчинська Т. В. Прислів'я та приказки української та латинської мов як джерело країнознавчої інформації у порівняльному аспекті.
Вознюк О. М. Взаємодія культур у професійній підготовці
майбутніх фахівців залізничного транспорту.
Волошина І. В. Стандартизація програм професійної підготовки майбутніх фольклористів в університетах України та США.
Громова Н. М. Психологические особенности понимания газетных иностранных текстов будущими специалистами.
Груша Л. О. Особливості навчання іноземній мові студентів вищих медичних навчальних закладів.
Давидова Ж. В. Викладач як суб’єкт управління навчальною діяльністю студентів з формування духовно-ціннісних орієнтацій у педагогічному процесі вишу.
Дмитренко Т. О., Лаврик Т. В. Педагогічні умови як компонент наукових основ дослідження.
Дубовицкая Т. Д., Газизова Р. Р., Дубниченко В. Ю. Формирование культуры отношения к клиенту у будущих психологов на этапе обучения в вузе.
Єрастова-Михалусь І. Б. Міжкультурна толерантність як основа успішної професійної діяльності економіста.
Ерохов Р. А., Ковальчук Д. В. Понятие о телесности и телесных феноменах.
Євдокімова-Лисогор Л. А. Використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови.
Заваруева И. И. Межкультурная коммуникация и использование невербальных средств в процессе обучения студентов иностранцев.
Заика Е. В. Тренинг мышления: поиск оснований для классификации слов на группы.
Zolotova S. H., Dyadechko A. M., Morozova I. A. The development of communicative competence of university teachers who work with foreign students.
Ирчишина М. В. Особенности типов обращений в образовательной сфере.
Іваніга О. В. Методи розвитку міжкультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови.
Кайдалова Л. Г. Теоретико-методичні аспекти компетнтнісного підходу у вищій освіті.
Калашник Л. С. Підвищення рівня соціальної адаптивності сучасного спеціаліста системи державного піклування про дітей-сиріт в КНР.
Камишний О. М. Розвиток комунікативної компетенції студентів медичного університету в сучасному навчальному процесі.
Ключка С. І. Інтерактивні технології навчання, як передумова розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Коваль А. С. Фізіологічні, психологічні та соціокультурні особливості студентського віку.
Kondratska L. A. Soteriologikal strategy of reforming of professional education.
Копилова С. В. Роль соціально-комунікаційних практик у функціонуванні соціально-педагогічної системи.
Костикова О. В. К проблеме адекватной самооценки личности учителя.
Костюченко О. В. Творчий потенціал як змістовий аспект професійності майбутнього дизайнера-стиліста перукарського мистецтва.
Крайнова Т. И. Актуальные вопросы развития современной психотерапии как науки.
Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування особистої й професійної гідності в процесі духовного розвитку майбутнього фахівця.
Ластовець І. В. Гармонізація особистісного розвитку курсанта як психологічна проблема.
Лукашова Л. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування комунікативної компетентності студентів при вивченні іноземної мови.
Луніна М. Л. Комунікативно-діяльнісний компонент
як один із важливих складників змісту МКК.
Лютвієва Я. П. Використання мультимедійних технологій (відеофільмів) на заняттях з іноземної мови.
Малинівська Л. І. Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів.
Малихіна О. Є. Творче мислення як умова успішного професійного становлення майбутнього педагога.
Мельник Ю. Б. Психологічна служба ВНЗ.
Митроченко О. Е. К вопросу о повышении рефлексивности в познавательной деятельности студента.
Нагаєв В. М., Абраменко П. О. Управління професійно-творчою компетентністю фахівців аграрної сфери: виховний аспект.
Оксенюк І. Л. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності магістрів з управління проектами.
Oleksenko О. О. Psychological and Pedagogical Aspects of Cross-cultural Conflict Research.
Осьмук Н. Г. Характеристика предметного кола ключових компетенцій сучасного вчителя.
Повстяна Ю. С., Радченко М. А. Інтерактивні методи навчання майбутніх фахівців.
Погорєлова Т. Ф. Професійно важливі якості як ключовий фактор у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця.
Полежаєва О. В. Впровадження новітніх засобів у процес навчання іноземним мовам: дистанційне навчання.
Поліщук В. М. Нормативні і ненормативні кризи у віковому розвитку.
Пономарьова Л. Ф., Осадча О. В. Роль міжкультурного компоненту у формуванні навичок іншомовного спілкування студентів.
Попович Н. М. Взаємодія діяльнісної і практичної складових у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього фахівця.
Посудиевская О. Р. Развитие «чувства языка» как компонент обучения иностранному язику.
Поуль В. С. Розробка проблеми волі в сучасній науці: конструювання вольової поведінки.
Птахіна О. М. Використання інформаційної технології WEB 2.0 в навчальному процесі вищого навчального закладу.
Россова М. М. Практичні рекомендації психологам, адміністрації школи та вчителям щодо особливостей застосування імпліцитного психологічного впливу в 
навчально-виховному процесі.
Савицька Л. В. Формування у студентів-економістів міжкультурної компетентності на основі аналізу ключових культурних концептів британської картини світу.
Самохвалов В. Г., Булынина О. Д., Васильева О. В. Особенности коммуникабельности студентов с различным типом функциональной асимметрии.
Святенко Т. П. Дослідження цінності «влада» у працівників, що займають керівну посаду в компаніях сфери Інтернет-технологій.
Сергієнко О. В. Основні компоненти інноваційної поведінки студентів спеціальності “Технології електронних мультимедійних видань”.
Скринник І. О. Досвід використання методу проектів у формуванні професійної та ключових освітніх компетентностей майбутніх фахівців (на прикладі Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу).
Станин Д. М., Ехалов В. В., Сединкин В. А. Использование юмора в процессе подготовки специалиста-медика.
Стоєва Т. В., Кравченко Л. Г., Кривда Г. Ф., Лотиш Н. Г., Папінко Р. М. Інтерактивні методи у професійній підготовці лікарів-інтернів.
Тесля Р. В. Вища освіта Франції в аспекті освіти дорослих.
Тинкалюк О. В. Відбір ефективних методів організації навчання іноземної мови професійного спілкування.
Торяник Л. Б. Как понимать умения, навыки, знание иностранных языков.
Федорук Г. М. Мотиваційний аспект в структурі інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій.
Фрицюк В. А. Профессиональная самоактуализация будущего учителя.
Хачатрян Є. Л. Розвиток мотивації щодо вивчення іноземної мови на основі використання соціокультурного компонента.
Ципіна Д. С. Концептуальні засади педагогічного дослідження формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів.
Черниш Л. М. Розвиток особистісних якостей майбутніх фахівців в сфері економіки.
Шаповал Н. В., Заика Е. В. Память в учебном процессе: особенности проявления интерференции.
Швець О. Г. Формування агроеконоосферної свідомості сучасного спеціаліста АПК при вивченні дисциплін хімічного циклу.
Шендерук О. Б. Сучасні підходи до визначення поняття “викладач”.
Штученко І. Є. Особливості професійної мотивації студентів технічних ВНЗ у період навчання.
АВТОРИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher