Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – 494 с. doi:10.26697/9789669726025.2013 

  ISBN: 978-966-97260-2-5
  doi: 10.26697/9789669726025.2013
  BIC JNM/JNC
  BISAC EDU008000
 
 
 


 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в міжнародній науково-практичній 
конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 15 – 16 травня 2013 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, аспірантам, працівникам галузі педагогіки та психології, а також широкому кругу фахівців.

ЗМІСТ

Колбіна Т. В. Теоретичні основи професійного становлення сучасного фахівця в умовах інноваційного розвитку суспільства. 
Аврамчук О. Є. Роль лабораторних робіт з фізики в підготовці курсантів ВВНЗ 
Алексєєва М. І. Педагогічні умови формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у ВНЗ. 
Алексєєва Т. В. Відповідальність особистості як чинник професійного становлення суб’єкта майбутньої професійної діяльності в умовах вишу. 
Безугла І. В. Сучасні методи формування досвіду міжкультурної комунікації 
Бєлікова В. В. Музична культура Криворіжжя періоду ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. 
Бєсова О. Г. Формування інформаційної компетентності у старшокласників при навчанні математики 
Большакова А. М. Сприйняття студентами успішності свого професійного становлення та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій
Бондар О. Є. Врахування психологічних ознак культури в процесі викладання іноземної мови. 
Бурова Н. С. Про проблеми виховання пластичної культури естрадного артиста-вокаліста 
Вергунова В. С. Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як педагогічний феномен. 
Воронова Є. М. Навчально-методичний комплекс з англійської мови як засіб розвитку міжкультурної компетенції студентів технічних ВНЗ
Гіренко С. П. Проблеми використання інноваційних технологій формування конфліктологічної культури працівників ОВС 
Гончарук О. В. Підготовка студентів до роботи з батьками дошкільнят 
Григоренко О. С. Інтерактивні форми навчання студентів – запорука успішного формування досвіду міжкультурної комунікації. 
Давидова Ж. В. Організація педагогічного моніторингу духовноціннісного зростання студентів як одного з показників якості вищої освіти
Діомідова Н. Ю. Розвиток емоційного інтелекту іноземних студентів засобами арт-психології. 
Дмитренко Т. О., Яресько К. В. Дослідження основ сучасної педагогіки: парадигмальний аспект 
Донченко М. В. Про основні тенденції у світовій педагогіці 
Дробот О. В. Професійна компетентність керівників з різним рівнем розвитку управлінської свідомості 
Дубровская О. В. Медиаобразование в процессе социализации 
Ехалов В. В., Станин Д. М., Сединкин В. А. Психологические аспекты при подготовке врачей-интернов к лицензионному экзамену „Крок - 3” 
Євдокімова-Лисогор Л. А. Розвиток мотивації щодо вивчення іноземної мови на основі використання соціокультурного компонента 
Єрастова-Михалусь І. Б. Обґрунтування актуальності проблеми формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів економіки 
Єфремова А. Я. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів вищих навчальних закладів з низьким рівнем здоров’я 
Заика Е. В. Тренинг логического мышления: задания по усовершенствованию классификационных схем 
Замай Г. С. До питання розвитку комунікативних здібностей студентів 
Знанецький В. Ю. Щодо питання про аспекти стимулювання пізнавальної активності студентів при формуванні комунікативних навичок 
Зобова З. В. Етапи технології формування міжкультурної компетентності із застосуванням новітніх технологій дистанційного навчання 
Іваніга О. В. Комунікація під час міжкультурного діалогу: вербальні та невербальні компоненти. 
Ігнатенко Л. О. Культурна особистість в середовищі соціального різноманіття . 
Кайдалова Л. Г. Сучасні педагогічні технології як засіб підготовки компетентних фахівців 
Камишнікова Я. С. Соціологічні, психологічні та соціокультурні особливості студентського віку 
Кернас А. В. Психолого-педагогические условия формирования личности профессионального спортсмена-единоборца 
Кирсанова Я. А. Религиоведение – как средство формирования опыта межкультурной коммуникации. 
Кобринець О. С. Основні фактори формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземної мови 
Коваль А. С. Педагогічна технологія роботи з темою 
Кондратець І. В. Професійна рефлексія як засіб підвищення фахового рівня спеціаліста . 
Коноплицька О. В. Погляди на професійну діяльність через призму соціально-психологічних установок 
Копилова С. В. Методологічні основи проектування адаптивних соціально-педагогічних систем 
Крайненко Е. В., Сиренко О. В. Управление мотивацией при изучении иностранных языков как средство формирования профессионально-коммуникативной компетенции молодого специалиста . 
Крицина А. Д. Формирование культуры здоровья педагогов в процессе профессиональной подготовки.. 
Крячуненко Е. Л. Психологические и методические проблемы при обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей 
Луніна М. Л. Особистісні якості студентів-економістів, необхідні для здійснення іншомовної міжкультурної комунікації 
Лыженкова Р. С., Павличенко А. В. Проблема мотивации в учебном процессе по физической культуре в ВУЗе 
Лютвієва Я. П. Застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні майбутніх економістів професійно-спрямованному читанню англійською мовою 
Максимова І. О. Сучасний підхід до викладання іноземної мови в аспекті інтерактивного спілкування 
Малик Л. Б. Професійна компетентність як базовий компонент професійної культури майбутніх фахівців – студентів технічних коледжів 
Малинівська Л. І. Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців 
Мельник Ю. Б. Психологічна культура як об’єкт міждисциплінарних досліджень 
Мирошник О. Г., Бойчук М. П. Соціально-психологічні властивості суб’єктів із різним рівнем креативного потенціалу. 
Муляр С. М. Психологічні особливості самопрезентації в Інтернет – спілкуванні 
Муранова Н. П. Компетентнісні засади до університетської фізико-математичної підготовки старшокласників 
Муртазієв Е. Г. Формування інформаційної компетентності на уроках математики 
Нагаєв В. М. Модель професійної компетентності фахівця аграрної сфери як творчої особистості 
Намаканов Б. А. Нейрофизиологические и нейробиологические технологии обучения 
Нежута А. В. Аналітичний погляд на проблему професійного самовизначення особистості 
Олексенко О. О. Фактори, які впливають на мотивацію вивчення іноземної мови 
Оліяр М. П. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до комунікативно-стратегічної діяльності 
Осадча О. В. Особливості прояву емпатійних здібностей студентів залежно від напряму їх професійної підготовки 
Павленко Р. В. Теоретичне визначення компонентів та критеріїв структури морально-вольових якостей майбутніх командирів ВВ МВС України. 
Пальчик Т. В. Формування педагогічної компетентності при вивченні психологічних дисциплін. 
Парафейник Т. Г. Деякі практичні аспекти інноваційних технологій управління якістю освітніх послуг та їх вплив на професійний розвиток викладачів 
Петренко В. О. Щодо питання про підготовку студентів-економістів до спільної продуктивної діяльності у процесі міжкультурної комунікації . 
Полежаєва О. В. Інтернет як засіб для вивчення іноземних мов 
Полівко Л. Ю. Педагог, як спеціаліст інклюзивного процесу у навчанні дітей з особливими потребами 
Пономарева Л. Ф., Посудиевская О. Р. Использование принципов межкультурной коммуникации в системе высшего образования в Украине. 
Почуева В. В. Развивающий потенциал проектной технологии образования 
Проценко О. С. Життєва компетентність як основа творчої особистості спеціаліста 
Рібцун Ю. В. До проблеми підготовки фахівців-викладачів іноземної мови для роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку. 
Савицька Л. В. Міжкультурна комунікація у перекладі 
Самохвалов В. Г., Чернобай Л. В., Маракушин Д. І., Васильєва О. В. Оптимізація викладання курсу „Фізіологія” іноземним студентам медичних ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання 
Сарафанова Т. В. Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией студентами – лингвистами при изучении иностранного языка. 
Sergeenko O. How to form the levels of students’ readiness for innovative behaviour 
Сичова Ю. В., Кібенко В. А. Тести як форма оцінювання рівня сформованості інформаційної культури студентів. 
Сітцевб М. В. Формування творчої особистості педагога засобами мультиплікації. 
Скульська Ю. О. Суспільно-політичний текст як об’єкт перекладу. 
Стуліка О. Б. Психологічні особливості розвитку усного мовлення як основи формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови.. 
Суханова А. Є. Соціально-педагогічна реабілітація у закладах соціального захисту для дітей 
Суханова С. В. Реабілітація молоді з обмеженими можливостями як соціально-педагогічна проблема. 
Сучкова З. М. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах
Терлецька Л. П. Активізація пізнавальної діяльності учнів як засіб удосконалення навчально-виховного процесу в ЗОШ України 
Тимошенко Ж. И. К вопросу о методах трансформации текста при переводе с родного языка на иностранный 
Ткачова Н. І. Комунікативно-діяльнісний компонент міжкультурної комунікації (навчання студентів економічного профілю ділового електронного листування англійською мовою). 
Тюлькина И. М. Формирование культурных ценностей у студентов-билингвов в процессе языкового образования 
Фляк М. Роль знань з професійної етики у соціально-педагогічній діяльності 
Фрицюк В. А. Психолого-педагогічні умови формування креативності, як чинника професійного саморозвитку майбутнього педагога 
Циганаш А. В. Академічна мобільність студентів: сутність та значення. 
Tsypina D. Analyse der Inhaltskomponenten der Entwicklung der rhetorischen Kompetenzfӓhigkeit kьnftiger Manager im Rahmen des Masterstudiums 
Чернявська Л. В. Інтерактивні технології навчання як засіб становлення сучасного фахівця 
Чижиченко Н. М. Особливості прояву оптимізму в навчальній та професійній діяльності 
Шаронова А. В. Деякі дидактичні засоби формування здатності студентів до самостійної роботи 
Шкаберда О. О. Формування у студентів-медиків досвіду міжкультурної комунікації під час навчання в Харківському базовому медичному коледжу № 1 
Шлюбуль Е. Ю., Синельникова Н. А. Формирование дисципли-нированности студентов вуза средствами физической культуры. 
Шовкопляс О. М. Здоров’язбережувальна складова професійної підготовки майбутніх вихователів. 
Щур Н. М. Особливості підготовки майбутніх вчителів біології у США . 
АВТОРИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher