Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 
 
 
  ISBN: 978-966-97260-1-8
  doi: 10.26697/9789669726018.2012
  BIC JNC
  BISAC EDU009000
 
Збірник містить наукові статі, які присвячені актуальним проблемам психології та педагогіки. До збіритань психології та педагогіки, які подано до участі в IІ міжнародній науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі“, м. Харків, 26 – 27 жовтня 2012 р. Збірник адресований науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, працівникам галузі педагогіки та психології, іншим фахівцям.

ЗМІСТ

Бойчук М. П., Заїка Є. В. Поняття «репрезентаційні системи» та їх загальна характеристика
Большакова А. М. Особистісний потенціал життєвої успішності та суб’єктивна оцінка професійної затребуваності студентів
Брусінська Л. В. Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя в учнів основної школи
Владленова И. В., Кальницкий Э. А. Особенности информационной войны как средства разрешения социально-политических
конфликтов: философский анализ
Галузяк В. М. Показники рефлексивності як критерію особистісної зрілості вчителя
Гаркуша Н. С. Психолого-педагогические условия воспитания культуры здоровья школьников в современном
общеобразовательном учреждении
Гіренко С. П. Сучасні психолого-педагогічні техніки управління конфліктними станами особистості
Голушко Т. К. Психолого-педагогические особенности профессиональной деятельности педагога вуза в
изменяющейся внешней информационной среде
Городецкая Ю. Ю. Анализ законодательства по обеспечению доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями в Украине
Гриценко В. В. Теоретические подходы к изучению социально-психологической адаптации семей трудовых мигрантов
Груша Л. О. Роль навчального предмета “Англійська мова” у процесі формування світобачення дитини
Густодымова В. С. Феномен психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга:
культурный аспект
Гутарева Н. Ю. Психологический анализ роли студента в процессе обучения в неязыковом вузе
Даніліч-Скакун А. А. Проблема професійної підготовки майбутнього соціального педагога в сучасних дослідженнях
Дерев’янко Т. М. Розвиток креативного мислення під час фахової підготовки кримінальних аналітиків
Діомідова Н. Ю. Живопис як засіб розвитку емоційного інтелекту студентів-педагогів
Дмитренко Т. О., Яресько К. О. Особливості науково-педагогічного мислення
Добровольська К. В. Компоненти професійної самосвідомості майбутніх економістів
Долженкова Г. Г. Эмоциональное переживание как элемент социальной адаптации иностранных студентов
Дорохова Т. С., Галагузова М. А. Определение понятий «методологическая компетенция» и «методологическая компетентность»: к постановке проблемы
Дудуш Л. Г. Современные реалии и перспективы развития, обучения, воспитания, социализации лиц с особенными потребностями
Ефимова Л. Н. Социализация личности через индивидуальную педагогическую систему
Жовтан Л. В. Лекції у вищій школі: сучасний стан і перспективи
Заика Е. В. Игровой тренинг познавательных процессов: практика использования
Звягинцева Е. П. Поликультурный компонент как одна из составляющих профессионально ориентированного
иноязычного образования
Ивченко М. И. Социально-психологическое взаимодействие специалистов и пользователей IT и проблема повышения
ICT-компетентности пользователей
Калюжна Т. Г. Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету
Кернас А. В. Психолого-педагогические аспекты формирования здорового образа жизни молодежи на примере студентов
высших учебных заведений
Копилова С. В. Вплив ідей адаптивної школи на розвиток теорії адаптивних систем в професійній освіті
Куимова М. В. Несколько слов о психологических особенностях политической речи
Кучугура Ю. В. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя і культури здоров’я людини
як напрям виховної діяльності
Кущ О. С. Компаративність як складова властивість багатовимірної характеристики творчого мислення
Лазарєва К. В. Соціально-психологічні фактори емоційного вигорання медичних працівників
Лупаренко С. Є. Розвиток наукових напрямів дослідження дитини в Україні у 1920-40-ві рр.
Малинівська Л. І. Культура безпеки, як структурний компонент базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури майбутнього фахівця
Муляр С. М. Самопрезентація як характеристика психологічної культури майбутніх психологів
Наконечна М. М. Успішність у вищій школі: психологічні аспекти
Новик І. М. Застосування педагогічного діагностування в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
Олефір В. О. Концептуалізація і операціоналізація поняття «інтелектуально-особистісний потенціал» 
Омельченко Т. Г. Формування здорового способу життя і культури здоров'я молоді − актуальна проблема сьогодення
Остафійчук Я. Ф., Вовк М. В. Валеологічна культура студента – основа здорового способу життя
Павлова О. В. Системно-цільовий підхід до організації діяльності адміністрації та практичного психолога
громадсько активної школи
Пальчик Т. В. Духовність як показник якості педагогічної освіти
Петрученя Г. Г. Поняття "студентська молодь" в контексті історично-педагогічного дослідження
Повєткін С. В. Розвиток потреби у мотиваційній сфері студентів молодших курсів
Підбуцька Н. В. Гендерні особливості професійного самовизначення студентів ВНЗ
Підбуцький О. Ю. Психологічна культура керівника
Поліщук В. М. Базові симптомокомплекси переживань вікових криз
Поляновська О. Р. Моделювання процесу соціально-педагогічної профілактики правопорушень дітей-сиріт
молодшого шкільного віку
Поуль В. С. Особливості взаємозв’язку вольового і мовленнєвого розвиткуу старших дошкільників
Прокоф’єва М. Ю. Розвивальний потенціал інтенсивних технологій активізації навчання майбутніх учителів
початкових класів
Радишевська М. М. Критерії та показники рівня сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі університетської освіти
Рібцун Ю. В. Методичні аспекти організації та проведення ігор-занять у логопедичній групі
Свячена С. М. До питання створення здоров’яформуючого освітнього середовища
Синельникова Н. А., Шлюбуль Е. Ю. Валеологическая поддержка здоровьесбережения студента в вузе
Сіліна Г. О., Калініна Т. С., Замазій Ю. О. Інклюзивна освіта: проблеми підготовки педагогічних працівників
Смотрова Т. Н. Методические основания для исследования особенностей супружеской подсистемы в семьях трудовых
мигрантов
Суховєєнко К. І. Піартехнології у формуванні позитивного іміджу вищого навчального закладу І – ІІ рівнів акредитації
Токуєва Н. В. Психолого-педагогічні особливості профорієнтаційної роботи в умовах інтернатних закладів
України (із досвіду роботи педагога М. Андрієвського)
Холковська І. Л. Діагностика конфліктологічної готовності майбутніх учителів
Холодных И. Н. Здоровьесбережение как педагогическая проблема
Хоменко Є. Г. Педагогічне спілкування як форма навчальної взаємодії
Худякова В. І. Психологічні детермінанти і характеристики соціальної перцепції в діяльності керівника вищого закладу освіти
Чеботарева И. Г. “Языковой барьер” как одна из психологических проблем обучения иностранному языку в техническом вузе
Автори

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher