background
logotype
image1 image2 image3
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ПЕРІОДИЧНОГО РЕЦЕНЗОВАНОГО ЖУРНАЛУ
 
Загальні принципи підготовки статті
Подання статті до редакції свідчить, що вона не була опублікована раніше, не перебуває на розгляді для публікації в інших виданнях і, якщо буде прийнята, то не буде опублікована в іншому місці в тій же формі англійською або будь-якою іншою мовою.
Теоретичні статті з відсутньою емпіричною частиною дослідження приймаються в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.
 
УВАГА! Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex і т.д.) категорично забороняється!
 
Статті, подані англійською мовою, приймаються після їхньої перевірки та затвердження агенцією з proofreading, де здійснюється вичитування тексту статті носієм мови.
Максимальна кількість авторів у статті – 3 особи.
Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті.
 
Структура статті
Стаття, яка подається до публікації, містить такі розділи: (1) Титульна сторінка, (2) Анотація, (3) Текст, (4) Подяки, (5) Джерело фінансування, (6) Література.
 
(1) Титульна сторінка
Містить наступні дані:
- УДК повний та коректний;
- Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), інформація про кожного автора: вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор (наводяться двома мовами: англійською та українською);
- ID ORCID кожного автора (Ви можете безкоштовно зареєструвати ID ORCID на сайті orcid.org);
- Номер телефону, адреса електронної пошти кожного автора (ці дані не оприлюднюються);
- Назва статті (наводиться двома мовами: англійською та українською) повинна розкривати сутність проблеми, чітко відповідати змісту статті, не містити абревіатур.
 
(2) Анотація/Abstract – наводиться двома мовами: англійською та українською
- Структуровані дані без абревіатур обсягом 100-250 слів із відокремленням обов’язкових елементів: Вступ і мета дослідження, Матеріал і методи, Результати, Висновки.
- Ключові слова/Keywords: 5-7 слів не із назви статті, не містять абревіатур, подаються у називному відмінку.
 
(3) Текст
Основний текст статті містить такі обов’язкові підрозділи:
Вступ/Introduction
Мета дослідження/The aim of the study
Матеріал і методи/Material and methods – повинен містити три елементи (Ви можете додати й інші елементи, якщо є така необхідність): Учасники/Participants, Організація дослідження/Organization of the Research, Статистичний аналіз/Statistical Analysis
Результати/Results
Обговорення/Discussion
Висновки/Conclusions
 
(4) Подяки/Acknowledgments (при необхідності)
 
(5) Джерело фінансування/Funding source (при необхідності)
 
(6) Література (References)
Література подається двома списками:
- відповідно до стандарту APA Style, 2010;
- відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».
Мінімальна кількість посилань – 30 джерел.
Список літератури, оформлений за APA Style, 2010, складається в алфавітному порядку.
Список літератури повинен містити статті з англомовних журналів останніх 5 років не менше 50%.
 
Супровідні документи до статті
- Рецензія-відгук доктора наук у відповідній галузі науки;
- Угода про передачу прав на публікацію.
  
Вимоги до технічного оформлення тексту статті:
Редактор – МS Word.
Формат сторінки – А4.
Поля документу – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифту – 14.
Інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 10 мм.
Вирівнювання – по ширині, без переносів, без колонтитулів, без нумерації сторінок.
Обсяг – від 15 сторінок.
Мова статті: англійська.
Символи: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
 
Вимоги до оформлення рисунків:
- перед рисунком у тексті обов’язково йде посилання, яке повинно мати вигляд: Рисунок 1/Figure 1 або (див. Рисунок 1/see Figure 1);
- рисунки повинні бути представлені тільки у форматі JPG, чорно-білий контраст;
- підпис рисунка має вигляд:
Рисунок 1/Figure 1. Назва рисунка.
- розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14;
- надписи на рисунках НЕ повинні бути жирними або нахиленими;
- надписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі.
 
Вимоги до оформлення таблиць:
- перед таблицею у тексті обов’язково йде посилання, яке повинно мати вигляд: Таблиця 1/Table 1 або (див. Таблицю 1/see Table 1);
- назва таблиці має вигляд:
Таблиця 1/Table 1
Назва таблиці.
- розмір тексту/цифр у таблиці повинен відповідати Times New Roman 14;
- всі таблиці повинні бути розташовані вертикально (книжна орієнтація);
- заголовки стовпців та всі одиниці вимірювання повинні чітко міститися в кожній таблиці;
- скорочення та абревіатури повинні бути повністю пояснені в таблиці або примітках після таблиці (Примітка/Note) без посилання на текст.
 
Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті:
- цитування та внутрішньо-текстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до APA Style (2010) з використанням дужок, наприклад: (Smith, 2014); при прямому цитуванні першоджерела зазначається сторінка джерела у дужках, наприклад: (Smith, 2014, p. 97).
- у списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті; гіперпосилання не допускаються.