background
logotype
image1 image2 image3

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – 344 с.

 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в ІV міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», Харків, 18-19 травня 2018 р. Адресований науковцям, викладачам, працівникам галузі педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

 ЗМІСТ

Мельник Ю. Б., Свячена Я. Ю. Хакатон як технологія формування творчої особистості

Опришко В. І., Носівець Д. С. Теоретико-методологічні проблеми підготовки студентів при викладанні предмету «Фармакологія»

Кайдалова Л. Г., Шаповалова В. С. Досвід викладання дисципліни «Психологія спілкування» для студентів дистанційної форми навчання спеціальності 226 «Фармація»

Орлов М. М. Кластер обов’язкових компетенцій фахівців з управління силами охорони правопорядку: на прикладі бойової обслуги безпілотного авіаційного комплексу

Костюченко О. В. Визначальні соціально-психологічні фактори ефективного управління командою

Поліщук В. М. Вікові кризи у віковому розвитку

Поліщук С. А. Психологічний супровід творчого потенціалу особистості

Бойко В. В., Серенко А. А., Краснояружський А. Г., Мінухін Д. В., Грома В. Г., Євтушенко Д. О. Мініінвазивні методи дренування хронічних абсцесів легень та оцінка їх ефективності за допомогою сонографії

Бойко В. В., Мирошниченко Д. А., Лавриненко А. С. Использование эндоваскулярных методов у больных с закрытой травмой живота

Мінухіна Д. В., Бабаджан В. Д., Бойко В. В., Мінухін В. В., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. Роль маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці ступеню атеросклеротичного ураження коронарних судин у хворих на гострий інфаркт міокарда з коронарним стентуванням

Лазирський В. О. Оперативне лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунка

Syzyi M., Shevchenko O., Lykhman V., Shevchenko V., Kulyk I.  Tactics of surgical treatment for injuries of pharynx and cervical esophagus

Шевченко О. М., Поліков Г. О. Інструментальна діагностика некробіотичних процесів в стінці кишечника

Строчка О. Б., Еінер К. М. Особливості розвитку емпатії у студентів медиків

Єхалов В. В., Седінкін В. А., Халімончик В. В. Мотивації обрання майбутньої спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Ляховець О. О. Творче використання ідей В. Сухомлинського сучасними закладами дошкільної освіти в процесі розвитку моральних почуттів дошкільнят

Чорновол Г. В. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості фахівця на заняттях з української мови за професійним спрямуванням

Мєдвєдєва Н. А., Хмарська А. С. Управління якістю продукції в роздрібній мережі

Свинаренко Ю. В. Нарцисична регуляція партнерської прихильності у жінок

Малихіна О. Є. Підготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими учнями

Булгакова Д. О., Доценко О. М. Вплив ігрових технологій на формування мотивації студентів-юристів до навчання

Птахіна О. М. Необхідність формування професійної мобільності майбутнього фахівця під час навчання у вищих навчальних закладах

Корнейко Ю. М. Дизайн-мислення як засіб розвитку креативності студентів творчих спеціальностей

Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови

Бєлікова О. В., Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О., Тесаловська О. Б. Психолого-педагогічна компетентність викладача з мовної підготовки іноземних громадян

Ісакова О. Л., Коваленко Г. Г. Патріотичне виховання як один із важливих шляхів формування майбутнього медика

Подчерняєва Н. Д. Проблема підготовки опікунів євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів

Заїчко А. С. Психолого-педагогічні особливості використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Ярмак Т. В. Особливості професійної діяльності викладача відділення підвищення кваліфікації і післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів

Крайнова Т. І. Актуальні питання співпраці соціального експертно-координаційного комітету і експертно-координаційних груп загальноосвітних закладів у напрямі розвитку розширеного інклюзивного простору

Крайнова Т. І. Актуальність створення громадських інклюзивних ресурсних центрів широкої соціальної спрямованості

Крайнова Т. І., Крайнов С. Г. Актуальність розвитку в Україні інклюзивної дитячої гри

Саакян Н. А. Формирование творческого мышления учеников как одна из основных целей географического образования

Парафейнік Т. Г. Критерії, показники та рівні готовності медичних фахівців за спеціальністю «Медсестринство» до професійної діяльності

Нестеренко А. С. Особливості розвитку особистості учня на заняттях трудового навчання за оновленою програмою 2017 р.

Исаев М. В., Иванова Ю. В., Макаров В. В., Мельник Д. Ю. Современные аспекты профилактики постравматических осложнений у больных с повреждением органов грудной клетки

Rybina N., Koshil N., Hyryla O. Language competence as an essential element of person’s intelligence

Долінська Л. В. Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу

Ірійчук К. А. Метафора як відображення національного образного мислення англійців

Приходько Т. П., Кириченко Н. В. Творча спрямованість майбутнього фахівця в контексті особистісно-орієнтованого навчання

Вітюк В. В., Зуйко К. В. Специфіка уроків літератури рідного краю у початковій школі

Часнікова О. В. Структура фахової компетентності вчителя географії

Благун С. С., Стучинська Н. В. Сутність, класифікація інтерактивних технологій та їх використання у навчанні фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур

Гончарук В. В. Психолого-педагогічні умови формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей

Кулешова В. В., Коваленко С. О. Формування у майбутніх інженерів-педагогів знань з основ соціально-педагогічної роботи в умовах вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів