background
logotype
image1 image2 image3

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. – 384 с. 

 До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання освіти і науки», Харків, 10-11 листопада 2017 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Pelepeychenko, L., Melnyk, Yu. (Eds.). (2017). Current issues of education and science : сollected articles, мaterials of V international scientific and practical conference. Kharkiv: KRPOCH. 
До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання освіти і науки», Харків, 10-11 листопада 2017 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

ЗМІСТ

Espona M. J. Helping students to solve research problems: an interdisciplinary perspective
Медвідь М. М., Тробюк В. І. Обґрунтування вибору реалізації моделі здобуття вищої військової освіти
Гіль Л. А. Стійкість навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів як психолого-педагогічна проблема сучасності
Кравченко Г. Ю. Адаптивне управління: можливості та специфіка адаптивного управління розвитком
Орлов М. М. Детермінація поняття «цінність управлінця» систем державного та військового управління
Крейдун Н. П., Невоєнна О. А., Поліванова О. Є., Яворовська Л. М. Якість освіти як психологічна категорія
Темченко О. В. Управління формуванням конкурентоспроможного фахівця засобами вищого навчального закладу
Shepel М. Deontological culture of a foreing language teacher in the process of professional activity in a technical institution
Нікітіна О. О. Формування готовності дитини до навчання математики в школі засобами ігрових технологій
Швед В. В. Теорія колективних дій в освіті
Муризіна О. Ю. Комунікативна професійна компетентність з реаніматології у сімейних лікарів на різних етапах очного безперервного навчання
Євтушенко Д. О. Спосіб лікування і профілактики спайкової хвороби очеревини
Бєлікова О. В., Дитюк С. О., Тесаловська О. Б. Формування професійно орієнтованої особистості через професіограмму викладача
Циганков О. В., Лутаєва Т. В. Особистісно орієнтоване навчання майбутніх лікарів
Гречановська О. В. Особливості інноваційних навчальних технологій у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей
Мірошніченко В. І. Інтерактивні форми навчання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з юридичних дисциплін
Маркова Є. Ю., Стрельцова Н. В. Андрагогічна модель освіти як складова сучасної педагогіки
Єхалов В. В., Седінкін В. А., Бараннік С. І. «Кліпове мислення» та сучасна вища медична освіта
Завітренко Д. Ж., Барбулат М. Р. Підходи до створення єдиної системи раннього виявлення й корекції відхилень у розвитку дітей
Спиця-Оріщенко Н. А. Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 7-х класів загальносвітніх шкіл
Городнов В. П., Суконько С. М., Овчаренко В. В. Застосування математичного апарату неповно доступних систем масового обслуговування для моделювання бойових дій підрозділу Національної гвардії України з озброєними злочинцями 
Фрицюк В. А. Методологічні підходи дослідження професійного саморозвитку майбутнього вчителя
Литвин К. В. Завдання освіти в Україні для формування суспільства знань
Havrylenko K. Distance learning technologies in student training
Ярмак Т. В. Підвищення кваліфікаціїї медичних сестер – необхідна умова якості медичної допомоги
Lapyga I. W. Die formierung kenntnissen in der ingenieuren ökologie bei studenten ökologischen spezialitäten mit anwendung javascript technologien
Євтушенко Є. Г. Формування термінологічно-понятійного апарату фізичного виховання у 50-80-х рр. ХХ ст.
Боярська-Хоменко А. В. Федеральні установи та асоціації освіти дорослих в Німеччині
Поліщук С. А. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку: з досвіду впровадження
Подчерняєва Н. Д. Стан і проблеми сучасного етапу розвитку євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів
Jalilov U. М., Fayzullaeva N. S., Bekchanov Kh. K. Development of composition and study of sugar-reducing activity of hypoglicemic herbal tea mixture
Зуєв І. О., Лимаренко А. В. Репрезентативні системи в підлітків з різним рівнем розвитку інтелекту
Гімаєва Ю. А., Васіна М. О. Зв’язок емоційних особливостей зі здатністю до навчання та готовністю до школи у першокласників
Бріцкан Т. Г. Активізація навчально-творчої діяльності молодших школярів як умова успішного навчання математики 
Мищенко В. И. Миропостижение как стратегия философии образования
Підгурська В. П. Роль педагога в системі патріотичного виховання навчального закладу
Котелянець Н. В. Прогностичні завдання підготовки вчителя початкових класів для реалізації методичної системи трудового навчання
Дем’янишин В. М., Медвідь Ю. І. Професійне самовизначення громадянина України щодо проходження військової служби за контрактом як науково-педагогічна проблема
Слєсар Т. М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання
Стаднік А. В. Психологічна готовність майбутніх офіцерів Національної гвардії України до службово-бойової діяльності
Крайнова Т. І. Від інклюзивної освіти – до інклюзивної громади: актуальні питання міждисциплінарного розвитку розширеного інклюзивного простору
Нагорнюк Л. Є. Дидактичні аспекти використання комп’ютерних інфомаційних технологій на заняттях з іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України
Поляничко О. М., Цикоза Є. В. Розвиток професійних компетентностей майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в процесі проектної діяльності
Zinchenko S., Savchenko G., Stupak Y., Bobkova L. Feedback with employers as an effective tool for improving the training of specialists in the university
Стоянова-Коваль С. С. Проблемні аспекти виховання і навчання сучасної молоді
Білан Я. О. Теоретичні основи використання флорболу як засобу розвитку координаційних якостей учнів основної школи у позаурочній роботі
Шайтан Ю. Ю. Методи переходу від алгоритму до структури паралельного обчислювального пристрою
АВТОРИ