background
logotype
image1 image2 image3

Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: матеріали доп. вуз. наук.-теорет. конф., 09-10 квіт. 2020 р. / за ред. І. І. Дорожко, Ю. Ю. Ходикіна, С. О. Микитюк, О. О. Довженко. Харк. нац. пед. ун-т. Харків: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2020. 52 с. 

  ISBN: 978-617-7089-08-6

  doi: 10.26697/9786177089086.2020

 

Конференція присвячена актуальним проблемам психології та педагогіки. До збірника увійшли доповіді (студентів, аспірантів, учителів шкіл, викладачів) з науково-теоретичних питань у галузі психології та педагогіки, які подано до участі у Вузівській науково-теоретичній конференції 09-10 квітня 2020 р.

Детальніше...

Kud А.A. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: KRPOCH, 2019. 52 p.

 

  ISBN: 978-617-7089-07-9

  doi: 10.26697/9786177089079.2019

  

 

 The publication provides criteria and indicators of the characteristics of a blockchain token, presents the methodology for determination and mathematical processing of data. The methodological manual has been developed in order to establish whether a blockchain token is a digital asset based on the results of its research, including the research of the legal characteristics of a blockchain token, and is intended for specialists in the fields of information and digital economy, lawyers, financial organizations and representatives of business communities.

Детальніше...

Кудь А. А. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу: методичний посібник / НДІ ХОГОКЗ. Харків: ХОГОКЗ, 2019. 52 с.

 
 

 У виданні наведено критерії та показники характеристик токену блокчейну, подано методику діагностики та методику математичної обробки даних. Методичний посібник розроблено з метою встановлення відповідності токену блокчейну цифровому активу на підставі результатів його дослідження, зокрема правової характеристики токену блокчейну, і призначено спеціалістам у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.

Детальніше...

Кудь А. А. Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу: методическое пособие / НИИ ХОГОКЗ. Харьков: ХОГОКЗ, 2019. 56 с.

 
 

 В издании приведены критерии и показатели характеристик токена блокчейна, представлена методика диагностики и методика по математической обработке данных. Методическое пособие разработано с целью установления соответствия токена блокчейна цифровому активу на основании результатов его исследования, в том числе правовой характеристики токена блокчейна, и предназначено специалистам в области информационной и цифровой экономики, юристам, финансовым организациям, представителям бизнес-сообществ.

Детальніше...

 

 Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов’язкової дисципліни „Публічна служба”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 281 „Публічне управління та адміністрування”.

Детальніше...

 

 У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітнього, публічного та соціального менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології досліджень проблем управління освітою, нормативно-правових засад державного управління системою освіти в Україні, стратегічного управління навчальним закладом, фінансового забезпечення освітніх установ.
 Видання рекомендоване керівникам закладів різних освітніх та соціальних систем, науковцям, науково-педагогічним працівникам, службовцям установ управління освіти, державним службовцям, соціальним працівникам та всім, хто цікавиться проблемою освітнього, публічного та соціального менеджменту.

Детальніше...

  
 

 У монографії охарактеризовано значення різних соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації учнів та визначено роль соціальних педагогів та соціальних працівників у її здійсненні, з’ясовано суть і особливості соціальної та соціально-педагогічної роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Обґрунтовано концептуальні засади системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності та розроблено її модель і науково-методичне забезпечення. 
Для науковців, аспірантів і студентів педагогічних університетів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців, які працюють у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю.

Детальніше...

 

 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в ІV міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», Харків, 18-19 травня 2018 р. Адресований науковцям, викладачам, працівникам галузі педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 

 До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання освіти і науки», Харків, 10-11 листопада 2017 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
 
 The collection includes articles revealing modern approaches to training specialists in higher education institutions. The authors investigate important problems in the field of education and pedagogical psychology, aimed at forming a personality of modern specialist.
It’s addressed to academics, lecturers, employees of the following directions: Social and Behavioral Sciences – Education, Psychology, as well as a wide range of specialists

Детальніше...

 

 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 7-8 червня 2017 р. Адресований науковцям, викладачам, працівникам галузі педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
  doi: 10.26697/9789669726070.2016

 До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в ІV міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання освіти і науки“, Харків, 10-11 листопада 2016 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях розкриває теоретичні та методичні основи педагогіки вищої школи. Посібник складено для підготовки магістрів, студентів первинної спеціалізації, слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі педагогічної освіти.

Детальніше...

 
  doi: 10.26697/9789669726056.2015
 До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання освіти і науки“, Харків, 10-11 листопада 2015 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі філософії, філології, педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
  doi: 10.26697/9789669726049.2014
 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в міжнародній науково-практичній 
конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 11 – 12 червня 2014 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, аспірантам, працівникам галузі педагогіки та психології, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
 

До збірника увійшли кращі статті з теоретичних і практичних питань в освітній та науковій галузі, які подано до участі в міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання освіти і науки“, Харків, 23 – 24 жовтня 2013 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, ад’юнктам, аспірантам, працівникам галузі педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

 


 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в міжнародній науково-практичній 
конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 15 – 16 травня 2013 р. Адресований науковцям, викладачам ВНЗ, аспірантам, працівникам галузі педагогіки та психології, а також широкому кругу фахівців.

Детальніше...

 
  doi: 10.26697/9789669726018.2012
 Збірник містить наукові статі, які присвячені актуальним проблемам психології та педагогіки. До збіритань психології та педагогіки, які подано до участі в IІ міжнародній науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі“, м. Харків, 26 – 27 жовтня 2012 р. Збірник адресований науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, працівникам галузі педагогіки та психології, іншим фахівцям. 

Детальніше...

 

 У монографії здійснено аналіз феномену “культура здоров’я” на підґрунті сучасних теоретико-методологічних підходів. Висвітлено особливості формування культури здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтовано соціально-педагогічну систему формування культури здоров’я молодших школярів. Розкрито зміст технологічного забезпечення формування культури здоров’я в учнів початкової школи. Значну увагу приділено методичному аспекту, розроблено комплекс діагностичних методик вивчення культури здоров’я молодших школярів і математичної обробки показників. Для педагогічних працівників середніх і вищих навчальних закладів, науковців, фахівців у галузі культури здоров’я

Детальніше...